Uncategorized

ศรีสะเกษ// สมัชชาพลเมืองประกาศเจตนารมย์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน หวังให้คนเมืองศรีสะเกษสามารถพึ่งพาตนเองเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน

ศรีสะเกษ// สมัชชาพลเมืองประกาศเจตนารมย์คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน หวังให้คนเมืองศรีสะเกษสามารถพึ่งพาตนเองเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมัชชาสภาพลเมือง “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น มีตัวแทนสมาชิกจากสมัชชาพลเมืองทั้งจังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมกันประกาศเจตนารมย์และแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” 20 ปีของภาคีเครือข่าย องค์กรคณะทำงานภาคประชาสังคม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายพิม ดาดี รองประธานขบวนองค์กรชุมชนคนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี นายพรชัย มณีนิล ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสมาชิกสมัชชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
นายพรชัย มณีนิล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กล่าวโดยพื้นฐานสภาพลเมืองเป็น พรบ.เป็นกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีสภาองค์กรชุมชนทุกตำบล แต่ละปีจะต้องมีการประชุมสมัชชาองค์กรเครือข่าย ซึ่งงานสมัชชาสภาพลเมือง “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” ประจำปี 2561 กำหนดเป้าหมายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อการเชื่อมโยง เชื่อมร้อยเครือข่ายและภาคีพัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษในการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ “คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ของภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาภาคีเครือข่ายองค์กรคณะทำงานภาคประชาสังคม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงภาคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับขบวนองค์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษและกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในการยกระดับการพัฒนาองค์กรชุมชนสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” ตามศาสตร์พระราชาและพลังปัญญาพลเมือง
นายพรชัย ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้แล้วยังได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ตนจึงขอเรียกร้องให้ทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเราบ้าง โดยเอาความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ก็จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลบอกว่า ประชาชนกับรัฐจะต้องคู่กันในการพัฒนา ถ้าหากว่าทางรัฐฟังเราบ้าง ร่วมมือกับพวกเราภาคีองค์กรเครือข่าย ก็จะทำให้การพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยดี

************
บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ