Uncategorized

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด/จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด/จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เมื่อเวลา 14,00 น.วันที่ 5 กันยายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอพระราชทานและบัตรประชาชนจิตอาสา ให้กับประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ ที่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ของอําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่ จิคอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้มอบหมายให้นายอําเภอคลองใหญ่และอําเภอทุกแห่งให้เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.รายใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการประสานการทํางานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ โดยในรอบที่สอง ของอําเภอคลองใหญ่ มีประชาชนรวมทั้งสิ้น 171 คน มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สําหรับการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังพบว่ามีเด็กนักเรียนที่มีอายุเกิน 7 ปี มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามประเภทงานที่เด็กนักเรียนสามารถทําได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เสร็จแล้วได้ร่วมกันทําความสะอาดที่บริเวณสถานที่ราชการอําเภอคลองใหญ่อีกด้วย เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อไป..

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก