Uncategorized

สมาคมเซอร์เวย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทประกันภัย จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการเครมอุบัติเหตุ รองรับจำนวนประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC

สมาคมเซอร์เวย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทประกันภัย จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการเครมอุบัติเหตุ รองรับจำนวนประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC

ที่วังปลารีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี บริษัทเอาร์ซอส ร่วมกับบริษัทประกันภัย จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การเครมประกันอุบัติเหตุ รองรับประชากรที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC โดย นายนายชำนาญ ชาติพจน์ คณะกรรมการสมาคมเซอร์เวย์แห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้ง SMART SURVEY กล่าวว่า พื้นที่เขตรับผิดชอบในภาคตะวันออกในขณะนี้ คือจังหวัด ชลบุรี รองยอง ชลบุรีและตราด และในอนาคตจะเพิ่ม ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราซึ่งในอนาคต จะเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC จำนวนประชากรและยายพาหะนะจะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงต้องมีการขยายเขตและจำนวนเซอร์เวย์เพื่อให้รองรับพื้นที่พร้อมทั้งปรับระบบให้เป็น SMART SURVEY เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการเครม

ขณะที่นายศราวุธ โหรสกุล เลขาสมาคมเซอร์เวย์แห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้ง SMART SURVEY กล่าวว่า SMART SURVEY เป็นหนึ่งในโมเดลของสมาคมเซเวย์ประเทศไทย ที่จะมีการขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อการรองรับปริมาณงานเครมของคู่ค้าประกันภัยทั้งหมด อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการหาเครือข่ายเซอเวย์ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยเริ่มจากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราดและจังหวัดระยอง โดยได้รับการสนับสนุนจากนายกสมาคมสมาคมเซอร์เวย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์ในแต่ละอำเภอเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า กว่า 20 คน

ภาพ/ข่าว สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี