Uncategorized

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “ ไทยนิยม ยั่งยืน “

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
“ ไทยนิยม ยั่งยืน “


วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
เวลา 15.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ออกตรวจเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของอำเภอบางกรวย ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง ดำเนินการร้อยละ 40
2. โครงการกำจัดวัชพืชในลำคลองขวางและคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก
3. โครงการกำจัดวัชพืชในลำคลองศาลเจ้า คลองตานาม คลองตาสม และคลองนา หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก
4. โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางสีทอง ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก
5. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการตำบล หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง ดำเนินการ ร้อยละ 90
6. โครงการซ่อมแซมศาลาพักริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนกอง ดำเนินการ ร้อยละ 30