Uncategorized ข่าว นราธิวาส

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่นรา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่นรา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ก.ย. 62 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 พร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประจำ 631 คน ข้าราชการครู 28 คน บุคลากรโรงเรียน 75 คน มีการบริหารงานแบ่งเป็น 6 ฝ่ายงาน คือฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่า จิตอาสาพาอาชีพ โดยการเปิดเป็นชุมนุมอาชีพให้นักเรียนมีอาชีพอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ และมีการเปิดหลักสูตร การฝึกอาชีพคือ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมจักรยานยนต์และช่างก่อสร้าง

ในโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 พร้อมได้ทำการเปิดอาคารเรียนรวงผึ้ง และได้เดินชมกิจกรรมทำอาหารและขนมของนักเรียน รวมทั้งทำการปลูกต้นไม้ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.ยะลาและสงขลา