ข่าวรัฐสภา

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่ จุดที่ 3 เยี่ยมชม พบปะประชาชน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า-ย้อมคราม ณ บ้านสงเปลือย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสินค้าแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า-ย้อมครามเพื่อให้ผ้าย้อมครามเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด โดยมี นายสมพร ถิระโคตร ผู้ใหญ่บ้านสงเปลือย กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดย้อม ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยสำหรับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1) พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(2) พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองประธานกรรมการ คนที่สอง
(3) นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่สาม
(4) นายเกียว แก้วสุทอ กรรมการ
(5) นายจรินทร์ จักกะพาก กรรมการ

(6) พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน กรรมการ
(7) นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน กรรมการ
(8) พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการ
(9) รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ
(10) พลเอก สนธยา ศรีเจริญ กรรมการ
(11) นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ
(12) พลเอก ประสาท สุขเกษตร กรรมการ
(13) ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการ
(14) นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการ
(15) นางจินตนา ชัยยวรรณาการ กรรมการ

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน