Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

?จ.ร้อยเอ็ด….. INTOUCH.. ลงพื้นที่ที่ประสบภัยเมืองร้อยเอ็ด.. เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และชุมชนในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส?

??จ.ร้อยเอ็ด…..
INTOUCH.. ลงพื้นที่ที่ประสบภัยเมืองร้อยเอ็ด.. เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และชุมชนในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส?

วันนี้วันที่(6 กันยายน 2562)เมื่อเวลา 09:00 น.ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด?(10.00-14.00น.)
?บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ครู โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการเสริมสร้ำงคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ?ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ และชุมชนบ้านวังยาว อำเภอเชียงขวัญ
?นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ร้อยเอ็ด” เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อินทัชและบริษัทในเครือ คือ เอไอเอส และไทยคมดำเนินโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นปีที่ 3 ต่อจากจังหวัดน่ำน และเลย โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษาอย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งที่อินทัชช่วยเหลือหลักๆ มี 3 ด้าน คือ 1)ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาที่จำเป็นในโรงเรียน 2)พัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก และ 3)ส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท”
?นางสาวจุฑามาศ ผกากลีบ ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง เปิดเผยความรู้สึกว่า“สำหรับความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางอินทัชมอบให้ ทั้งความสะดวกในด้านสื่อการเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และหนังสือต่าง ๆ ทำให้นักเรียนของเรามีพัฒนาการในการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ สร้างนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
?เด็กนักเรียนโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด น้ำมีสีเหลือง และมีกลิ่น เนื่องจากระบบกรองน้ำชำรุด ไม่ได้มาตรฐานนำไปสู่ปัญหาสุขภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่อินทัชเข้าไปสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก โซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิต 10,000 ลิตร/วัน
??? สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด สัมภาษณ์
Ⓜ?นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส ์จำกัด(มหาชน )ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส และโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม?นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ?ดร.รอยบุญรัศมีเทศรองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ(องค์การมหาชน)

????????
ภาพ/ข่าว:::”ศรีไพร ทูลธรรม
ทีมสื่อ มวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมสื่อ IT Online ร้อยเอ็ดรายงาน