Uncategorized

ร้อยเอ็ด”คณะทีมงานคุณติยาภรณ์ สุขสาคร บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 “มอบ”กำนันฯบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

ร้อยเอ็ด”คณะทีมงานคุณติยาภรณ์ สุขสาคร บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 “มอบ”กำนันฯบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร 9

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. คณะทีมงานคุณ”ติยาภรณ์ สุขสาคร พร้อมทีมงานบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 พร้อมคณะ” ได้เยี่ยมชมพร้อมมอบกำลังใจ”สนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้นายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรังและผู้นำชุมชนได้สอบถามการดำเนินงานได้กล่าวว่าจาก 13 ต.ค.ถึง 4 พ.ย. 61 ที่กำจัดวัชพืชคลองหนองหญ้าม้า ขณะนี้ 80%แล้ว อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นหลักในการสนับสนุน ชาวบ้านโนนสสรรค้ ม.9 ต.โนนรังเรื่องอาหาร น้ำดื่มตลอดเกือบสำเร็จแล้ว

กำนันฯดำเนินการนำทีมคุมเข้มดูแลงานพร้อมผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสาชลประทานร้อยเอ็ด 12 คน เรือนจำร้อยเอ็ด 12 เจ้าหน้าที่จิตอาสา ประชาชนชาวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ 17 คนพร้อม วันนี้ขุดลอกวัชพืชหนองหญ้าม้าได้ทีมอสม.ตำบลโนนรังสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯพร้อมอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน.โดยทีมจิตอาสามีความตั้งใจที่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่อยากเห็นการขุดลอกวัชพืชผักตบชวาให้แล้วเสร็จเพื่อการพัฒนาระบบคลองหนองหญ้าม้าให้เป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดและในชุมชนได้มาชมและพักผ่อนหย่อนใจและมีประเพณีการแข่งเรือเหมือนประจำทุกปี!!!

นายจรูญ ไกยสวนกล่าวว่า”อยากเห็นการพัฒนาคลองหนองหญ้าม้าที่ใสสะอาดและเหมือนเดิมเพื่อพี่น้องชาวบ้านและตำบลได้มาเที่ยวชมและออกกำลังกายพักผ่อนกันจึงต้องคุมงานกำกับทุกวัน
ขอขอบพระคุณท่าน”คณะทีมงานคุณติยาภรณ์ สุขสาคร และคณะ”และทีมจิตอาสาทุกท่านทุกภาคส่วนและผู้สื่อข่าวโนนรังของเราที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างเผยแพร่สิ่งดีดีให้จังหวัดร้อยเอ็ดและตำบลโนนรังของเราและคณะทำงานทุกท่านเป็นอย่างสูงกำนันกล่าวตอนท้ายฯ“คณะทีมคุณติยาภรณ์ สุขสาคร”ได้สนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มมอบกำลังใจพร้อมทีมงานเยี่ยมชมพร้อมเดินทางกลับ ฯ
#การขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด *(นั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ)จิตอาสาสนับสนุนด้านแรงงานนั้นจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนการขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าจะเสร็จสิ้นโครงการฯ

การปฏิบัติงานวันนี้นำทีมโดยท่านกำนันตำบลโนนรังพร้อมผู้นำชุมชนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานเป็นอย่างดี๚

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
วินัย ใส่ใจบริการ ผสานคุณธรรม
ร่วมกันพัฒนาตำบลโนนรัง
/////////////////////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๐๑ Smart city รายงาน