Uncategorized

เลขาอาชีวเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสนองนโยบายรัฐบาล

 

เลขาอาชีวเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสนองนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ก.ย. 61 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ซึ่งตั้งอยู่ บ้านควน ม.6ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี เกิดจากการผลักดันสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารับการศึกษาสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้ทั่วถึง และเสมอภาคตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพให้มากขึ้น

ในการนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านอาชีวศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ 108อาชีพของศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 23 ศูนย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้นรับชมวิดีทัศน์ของศูนย์ฯ และรับฟังการวางแผนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งในปี 2562 ได้รับการสนับสนุนอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามสโลแกนที่ว่า ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม
/////////////////////////////////////////////// 19 กันยายน 2561

 

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ