Uncategorized

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนในจังหวัดพะเยา

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนในจังหวัดพะเยา

วันที่ 19 กันยายน 6 1 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 99 คน โดยมีนายอำเภอปง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบ สิ่งของพระราชทานในครั้งนี้


โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 99 คน เป็นชาย 53 คน หญิง 46 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย รับสนับสนุนครูจาก อบต.ผาช้างน้อย 1 คน , ครูช่วยสอน 1 คน และครูจากมูลนิธิพุทธรักษาอีกจำนวน 1 คน รวม 12 คน

จากนั้นนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานมอบ อุปกรณ์การเรียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จำนวน 1,050 คน ที่หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ.จุน โดยมีนายอำเภอจุน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดตั้งขึ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,050 คน มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 คน