Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนกับหัวหน้าส่วนราชการ

6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ห้องเมืองราดอาคารที่ 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประชุม ประจําเดือน

เวลา 8.30 นนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนกับหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนเข้าวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิจารณ์และนายกษิตโฆษิตานนท์ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับประเทศอิตาลีให้แก่นางสาว ลลนา ปาชม คนพิการทางการได้ยินซึ่งเป็นชาวตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับตำแหน่งรองอันดับ 1 การประกวด Miss Deaf Thailand2019 พร้อมตำแหน่งFemaLe Deaf Fashion Week 2019 และจะเข้าร่วมเวที Miss and Mister deaf Thailand 2019 and International Fashion Week 2019 ประเทศอิตาลี 

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกล่าวรายงานผลดำเนินการจำนวน 14 ประเด็น
1 เรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
2 การแก้ไขปัญหาหอสมุดนานาชาติเขาค้อที่ถูกทิ้งร้าง รายงานโดยกลุ่มศูนย์ดํารงธรรม สํานักงาน กศน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดรายงานโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
5 รายงานผลดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์
6 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GlS) ในการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
7 รายงาน ข้อมูลพื้น ที่เป้าหมาย คทช ปี 2562 ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลกหล่น และข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย คทช ปี 2563 ป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทาง สายชัยวิบูรย์ รายงานโดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์
8 รายงานข้อมูลสำรวจถือครอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 ป่า รายงานโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
เก้ารายงานข้อเท็จจริงสภาพปัญหาโรงแรมในพื้นที่อำเภอเขาค้อ รายงานโดยที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ และศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์
10 รายงานผลการดำเนินการสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรณีการขออนุญาตขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าจากกรมป่าไม้รายงานโดยศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์
11 รายงานผลกรณีสหกรณ์การเกษตร คทช จังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่ได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนจำนวน 7 รายรายงานโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
12 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และการกำหนดค่าจ้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 รายงานโดยคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
13 การบริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์และการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
14 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์