Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ในการประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 3

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ในการประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 3

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม Warroom จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พ.อ. ปรัษฐา ครามะคำ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จาก พ.อ.กฤติพันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในทุกวันจันทร์ และวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่

สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงจากจำนวน 14 อำเภอ 36 ตำบล และทำการออกประกาศรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในปีในปี 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ก่อนให้เร็วขึ้น ด้วยการลงพื้นที่ชี้แจง สร้างความเข้าใจ แก่ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว พร้อมทั้งสำรวจจัดตั้ง Safety Zone ในการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจะมีการจัดตั้งในส่วนของจังหวัดและในทุกอำเภอ รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล การจัดกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมวิ่ง เพื่อหารายได้เข้ากองทุน “เมืองไทยไร้หมอกควัน” เพื่อการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
??????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
06/11/62