“5 ธันวารักษาป่ายางนาถวายพ่อ ร. 9” กิจกรรมรดน้ำต้นยางนาจำนวน 1,160 ต้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร


“5 ธันวารักษาป่ายางนาถวายพ่อ ร. 9” กิจกรรมรดน้ำต้นยางนาจำนวน 1,160 ต้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542–

ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้า/อบต.สว่าง/สภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด/สมาคมสภาองค์กรชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับจิตอาสาบ้านสว่าง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยร่วมกันทำกิจกรรมรดน้ำต้นยางนาจำนวน 1,160 ต้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

กิจกรรมการรดน้ำต้นยางนาในครั้งนี้ เป็นการร่วมรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการน้อมนำหลักการทรงงาน หรือศาสตร์ของพระราชา ว่าด้วย การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง การระเบิดจากข้างใน และการปลูกป่าในใจคน

มาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม นำสู่ความยั่งยืนของต้นไม้ จับต้องได้จริง และถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้) อันจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด และประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วย.

 

—///—
ภาพ-ศรายุทธ อันทะไชย์
ข่าว-สมนึก บุญศรี