เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561


เทศบาลนครนครสวรรค์
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

 

วันพฤหับดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน โดยที่ประชุมฯมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกครั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนชุมชนต่างเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมฯ เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค์

 

การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ ทั้งการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน สภาวการณ์ในปัจจุบัน และญัตติอื่นๆ อาทิ

1.การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2561 ที่มีการปรับรายละเอียดบางรายการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนสภาวกาณ์ที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชุด Software Hardware ระบบบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งด้านงานวิชาการ งานบริหารทั่วไป ระบบการรายงานและบำรุงรักษาระบบที่มีประสิทธิภาพ

2.การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เรื่องโครงการพัฒนาระบบโปรแกรม พัฒนาห้องประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศสำนักการประปา ทั้งในส่วนของระบบงานประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบงานเก็บและขนมูลฝอย และระบบงานกำจัดมูลฝอย

3.การปรับปรุงพื้นที่บริเวณเกาะกลางอุทยานสวรรค์ ทั้งการปรับปรุงเส้นทางโดยรอบเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกหัดขี่จักรยาน การติดตั้งชุดออกกำลังกาย ชุดกระดานทรงตัว และชุดผาปีนป่ายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การออกกำลังกายสำหรับเด็ก

ในที่ประชุมนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างใกล้แล้วเสร็จ และจะดำเนินการติดตั้งระบบมัลติมีเดีย แสงสีเสียงในขั้นตอนต่อไป

 

พร้อมแจ้งที่ประชุมเรื่องการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในงาน Thailand Friendly Desig Expo 2018 ยกย่อง “อุทยานสวรรค์” ให้เป็นสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2561” ประเภท แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design” จากการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนหนึ่งให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุภายในอุทยานสวรรค์

อีกทั้งเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลร่วมสนับสนุนการจัดซื้อเสื้อเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562