ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) นำโดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดีฯ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการอื่น ๆ เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างสติสัมปชัญญะที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และระบบ Onsite ณ ศาลาปฏิบัติธรรมข้างอุโบสถพระเจ้าเก้าตื๊อ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง