ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 เปิดเวทีเชื่อมโยงพันธมิตรทางวิชาการระหว่างสถาบัน

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
เปิดเวทีเชื่อมโยงพันธมิตรทางวิชาการระหว่างสถาบัน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 เปิดเวทีเชื่อมโยงพันธมิตรทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวไปสู่สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัย เป็นการสร้างบรรยากาศและเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน และเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน และรวบรวมผลงานวิจัยเป็นรายงานการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการต่อไป โดยมีผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงาน ด้านบริหารธุรกิจและด้านอื่น ๆ จำนวนทั้งหมด 137 เรื่อง โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper) และการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation) ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้