Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๒ กกล.รส.จว.ตก (อ.พบพระ)จัด กพ.จำนวน ๕ นาย (ส.๑ พลฯ๔) ร่วมกับ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ,ปลัดอำเภอ,ตำรวจ,ป่าไม้,ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน ร่วมกันดับไฟป่าที่เกิดการลักลอบเผาป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนป่าช่องแคบ (พิกัด MU๖๑๑๖๑๒)

เมื่อ ๐๖๑๐๐๐ – ๐๖๑๒๓๐ มี.ค. ๖๒ ร้อย.รส.ที่๒ กกล.รส.จว.ตก (อ.พบพระ)จัด กพ.จำนวน ๕ นาย (ส.๑ พลฯ๔) ร่วมกับ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ,ปลัดอำเภอ,ตำรวจ,ป่าไม้,ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน ร่วมกันดับไฟป่าที่เกิดการลักลอบเผาป่าในพื้นที่เขตป่า
สงวนป่าช่องแคบ (พิกัด MU๖๑๑๖๑๒) อ.พบพระ จ.ตาก MU๖๑๑๖๑๒
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย