Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ มว.ปล.ที่๒ ร้อย.ร.๔๒๓ ,นายก อบต. ประดู่ยืน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ และครูนักเรียน โรงเรียนประดู่ยืน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๐๖๐๘๓๐ มี.ค.๖๒
มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ มว.ปล.ที่๒ ร้อย.ร.๔๒๓ ,
นายก อบต. ประดู่ยืน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ และครูนักเรียน โรงเรียนประดู่ยืน
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่ใน โรงเรียน บ้านประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จว.อ.น.
โดยมีนาย สมนึก เรากสิกรรม นายก อบต. ประดู่ยืน เป็นผู้นำดำเนินกิจกรรม
มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย