Reporter&Thai Army Uncategorized

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ จิตอาสาและประชาชน จ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ จิตอาสาและประชาชน จ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 พันเอกชายแดนกฤษณสุวรรณเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ จิตอสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางรถไฟ ตั้งแต่สะพานดำไปจนถึงแยกดอยติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราโชบาย ในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยการขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บขยะ/ผักตบชวา และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดลำคลอง บริเวณลำน้ำปิง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน

ทั้งนี้ ในเวลา 13.30 น. ของวันเดียวกันนี้ จังหวัดลำพูนได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการฯ ตามจิตศรัทธา