Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด.. ” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

จ.ร้อยเอ็ด..
” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management
(GFM) และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 7634 ตัว 164ราย ไก่ไข่ 50ตัว 3 ราย เป็ด 43 ตัวจำนวน 6 ราย และสุกร 123 ตัว 13 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติตามคำนิยาม

{{{{{{{{{{{{{{{{{
นายจตุพร หนูแสน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้รายงานข้อมูลข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน