Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. / ผวจ.ก.พ. มอบหมายให้ พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม

1.เมื่อ 061040 มี.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผอ.รมน.
จังหวัด ก.พ. / ผวจ.ก.พ. มอบหมายให้ พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร,กกล.รส.ก.พ.,ชป.ก.พ. ,ฝ่ายปกครองท้องที่/ท้องถิ่นกรณีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากฝายวังยางเกิดการชำรุดทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร และจากการลงพื้นที่เมื่อวันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ได้มีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง จาก กรมชลประทานเข้าดำเนินการสูบน้ำบริเวณหน้าทางระบายน้ำวังยาง ตลอด 24 ชม. เพื่อเพิ่มระดับในคลองส่งน้ำ ซึ่งปัจจุบันได้มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 13 ,8 และ 15 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จว.ก.พ. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณปลายน้ำในพื้นที่ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่ ของอ.ขาณุวรลักษบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอในการทำการเกษตร
2.จากการประชุมหารือทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมติที่ประชุมสรุป ดังนี้
2.1. ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ม. 8 ,13 และ 15 ตำบลวังแขม อ.คลองขลุงสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ได้ตั้งแต่วันพุธที่6มี.ค.62ถึง วันศุกร์ที่8มี.ค.62เวลา0000และงดการสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรตั้งแต่วันเสาร์ที่9 มี.ค.62เวลา0001 ถึง วันพุธที่13 มี.ค.62เวลา0000เป็นเวลา 12วัน
2.2.ให้อบต.ท่าพุทราอำนวยการสูบน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่9 มี. 62เวลา0001
ถึงวันพุธที่13 มี.ค.62เวลา0000รวม 12วัน
2.3. ให้ คก.ชป.ก.พ. ดำเนินการขุดลอกสันดอนดินบริเวณปากแม่น้ำปิงเพื่อเปลี่ยนช่องทางไหลของน้ำเข้าคลอง mc วังยางให้สะดวกยิ่งขึ้น
2.4.ให้ อ.คลองขลุง ดำเนินการประสานเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากแม่น้ำปิงเคลื่อนย้ายกระชังปลาออกจากจุดเดิมไปอยู่ในจุดที่ไม่กีดขวางการไหลของน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าคลอง mc วังยางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.หน่วยจะได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและรายงานให้ทราบต่อไป