Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ คุณอรทัย ศรีไชยวาล นำคณะแม่บ้าน และกำลังพล ม.๒ พัน ๑๐ , ชุดครูฝาย ม.2 พัน.1๐, ครูฝาย ม.๒ พัน.๑๕, สภ.ตาลชุม ,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสารธรรม ร่วมพืธีส่งมอบฝายมีชีวิติ “ สารธรรมตาลชุมรวมใจ”

เมื่อ ๗ มี.ค.๖๒,๐๙๐๐ กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ คุณอรทัย ศรีไชยวาล นำคณะแม่บ้าน และกำลังพล ม.๒ พัน ๑๐ , ชุดครูฝาย ม.2 พัน.1๐, ครูฝาย ม.๒ พัน.๑๕, สภ.ตาลชุม ,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสารธรรม ร่วมพืธีส่งมอบฝายมีชีวิติ “ สารธรรมตาลชุมรวมใจ” ณ ลำห้วยเฮี้ย ให้กับ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ดูแลรับผิดชอบต่อไปในครั้งนี้ได้ปล่อยพันธ์ปลาดุก จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยมี นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธาน ผู้ร่วมกิจกรรม ๙๐ คน รายละเอียดตามภาพ