Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร 4 ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโกสัมพีนคร นำโดย นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร,นางดารากร หล้าหลั่ง ผญบ.ม.19 บ้านวังใหม่,ผช.ผญบ.,ประชาชนจิตอาสา อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ. ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 070830 มี.ค. 62 กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร 4 ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโกสัมพีนคร นำโดย นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร,นางดารากร หล้าหลั่ง ผญบ.ม.19 บ้านวังใหม่,ผช.ผญบ.,ประชาชนจิตอาสา อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ. ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการบูรณาการทำความสะอาด พัฒนาบริเวณ วัดเขาวังเจ้า มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/8jKh_CGW6UA