Uncategorized ข่าว ปราจีน

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยกองอำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมโซเฟีย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งเป็นการนำผู้นำในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเสนอข้อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อการสื่อสาร เพื่อการรับรู้สู่ชมชน ในด้านการปรองดองอย่างยั่งยืน