ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นอภ.เมืองปัตตานี เปิดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ตาม TPMAP มิติรายได้ ในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี เป็นประธานเปิดและบรรยาย กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ตาม TPMAP มิติรายได้ ในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP และตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มี นายไพรัช ณ ถลาง พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี พัฒนากรตำบล ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตอริก ปัตตานี รายงาน