ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สส. ร้อยเอ็ด พร้อมรองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ

6 กรกฎาคม 2567  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ฝายห้วยแต้ บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ฝายห้วยกาหลง บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ และฝายห้วยรากไถ บ้านเปลือย หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง

ทั้งนี้ การก่อสร้างฝายทดน้ำ ทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน