Uncategorized

ลำน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดมีลำน้ำชี/ลำน้ำยัง/ลำน้ำเสียว พบว่าบริเวณบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ตาก ลำน้ำยังได้ล้นพนังกั้นไหลเข้าท่วมวัดบ้านโพธิ์ตาก และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร ได้รับผลกระทบประมาณ 30 ครัวเรือน

ร้อยเอ็ด…
ผวจ.ร้อยเอ็ดห่วง-ชี-ยัง-เสียว

– ลำน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดมีลำน้ำชี/ลำน้ำยัง/ลำน้ำเสียว พบว่าบริเวณบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ตาก ลำน้ำยังได้ล้นพนังกั้นไหลเข้าท่วมวัดบ้านโพธิ์ตาก และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร ได้รับผลกระทบประมาณ 30 ครัวเรือน ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. ทั้งนี้ ผวจ.ร้อยเอ็ดได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณท้องถิ่นตำบลนางาม และระดับณ์อำเภอเสลภูมิเข้าช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยทันทีแล้ว ปัจจุบันระดับน้ำลดลงชั่วโมงละ 2 เซนติเมตร

– วันนี้ 6 ส.ค. 2561 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. พร้อมนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม และนายกเทศบาลตำบลเขวา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม และพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นลำน้ำยังและชีหลง ตำบลเขวา ระยะทาง 3,300 เมตร ซึ่งพบว่าบริเวณบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ตาก น้ำได้ล้นพนังกั้นลำน้ำยังไหลเข้าท่วมวัดบ้านโพธิ์ตาก และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร ได้รับผลกระทบประมาณ 30 ครัวเรือน ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม.


– ทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยทันทีตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ปัจจุบันระดับน้ำลดลงชั่วโมงละ 2 เซนติเมตร คาดว่าประมาณ 3 วันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ หลังน้ำลดจะเร่งสำรวจความเสียหายทางด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือชดเชยตามระเบียบของทา

งราชการโดยเร็ว

-สมนึก บุณศรี/รายงาน