Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้(๗ ส.ค.๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอนุกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ที่จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ รับทราบบทบาทหน้าที่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๑๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าว รับรองการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี ๒๕๖๑ ตามตัวชี้วัดทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด/โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

-ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เรื่อง พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
-ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ เรื่อง ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
-ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เรื่อง พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
-ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
-ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ เรื่อง ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้
//////////////////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว