ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม“สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) นายสญชัย รัศมีแจ่ม กล่าวต้อนรับ