Uncategorized

ลูกเสือจิตอาสา ชายแดนใต้ ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส

ลูกเสือจิตอาสา ชายแดนใต้ ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส


กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ ประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยมีภารกิจช่วยยกกระเป๋า อำนวยความสะดวกต่างๆ เก็บขยะในพื้นที่ และการช่วยเหลือพยาบาล (การพยาบาลเบื้องต้น) ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงมีแนวคิดริเริ่มกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนไทยมุสลิมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำความดีมีจิตอาสามีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ สนามบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเปี่ยมไปด้วยความยินดี ในการให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมรับผู้ที่กลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807