Uncategorized

มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ รพ.กันทรลักษ์ ผ่าตัดตาต่อกระจกผู้ป่วยตามแนวชายแดนเขาพระวิหาร

มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ รพ.กันทรลักษ์ ผ่าตัดตาต่อกระจกผู้ป่วยตามแนวชายแดนเขาพระวิหาร
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมบุญประภัสร์ ชั้น 3 ตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2561 ซึ่ง มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ รพ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต้อกระจก ให้กับผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้าน อ.กันทรลักษ์ ชายแดนเขาพระวิหาร ให้ได้รับการรักษาและผ่าตัดต้อกระจกได้ทันท่วงที ซึ่งโรคตาต้อกระจกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรง สามารถรักษาให้หายขาดได้หากได้พบแพทย์ และทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมเสีย ในสมัยปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ก็สามารถให้บริการรักษาโรคตาต้อกระจกได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียม การผ่าตัดทำได้ง่ายไม่เจ็บปวดและปลอดภัย ผู้รับการผ่าตัดต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพียงแค่ 1-2 วัน หลังจากนั้นสามารถกลับไปรักษาตัวเองต่อที่บ้านได้ โดยปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนัก ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ก็จะหายจากโรค สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงห่วงใยในทุกข์ยากของ พสกนิกรผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พระองค์ได้ระดมแพทย์อาสาผู้มีจิตใจเมตตาเยี่ยงเดียวกับพระองค์ออกดำเนินการรักษาผู้ที่ป่วยที่ยากไร้เหล่านั้น ในปัจจุบันแม้จะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วถึง 20 ปี แต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านยังคงดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานในด้านสุขภาพของพสกนิกรต่อไป


**************
บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ