Uncategorized

ชาวคุ้มวัดสระแก้ว ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันบูรพาจารย์ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและประกวดการสวดขับร้องทำนองสรภัญญะประจำปี 2561 สืบสานฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน

ชาวคุ้มวัดสระแก้ว ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันบูรพาจารย์ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและประกวดการสวดขับร้องทำนองสรภัญญะประจำปี 2561 สืบสานฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันบูรพาจารย์ทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาและประกวดการขับร้องสรภัญญะ ประจำปี 2561 ที่วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะสงฆ์ โดยการนำของพระครูปริยัติวัฒนโชติ,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว อุบาสก อุบาสิกา ชาวคุ้มวัดสระแก้วภายในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พุทธศาสนิกชน และคณะสรภัญญะ ทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


นายกรกช กลิ่นขจร ไวยาวัจกรวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดงานวันบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์ในอดีตของวัดสระแก้ว คือพระครูอดุลวิหารกิจ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูวีระธรรมาภรณ์ อดีตเจ้าคณะตำบลดงลาน และอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งในงานก็มีการประกวดสวดขับร้องทำนองสรภัญญะ มีทั้งประเภทเดี่ยว จำนวน 4 คน ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 9 กลุ่ม อีกทั้งยังได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสร้างเสริมความสามัคคีในชาวพุทธทั้งหลายและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป


โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทุนการศึกษา พระนักศึกษา ระดับปริญญาโท 4 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ทุนการศึกษา พระนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ทุนการศึกษา ประเภท โรงเรียนปริยัติ และนักธรรมตรี โท เอก 9 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท ทุนเยาวชนทั่วไป 4 ทุ่มทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท และทุนทั่วไป 1 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศิษย์ยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง รางวัลการประกวดสรภัญญะ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ประชาชนทั่วไปเดี่ยว ได้แก่คุณแม่ราศรี สาระทะนงค์ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ คณะสาวน้อยเพชรเมืองพรหม จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประเภท ประชาชนทั่วไปทีม สาย A รางวัลชนะเลิศ คณะ หนุ่มน้อยหลานเจ้าปู่ จากอำเภอวาปีปทุม จังหหวัดมหาสารคาม ประเภทประชาชนทั่วไปทีม สาย B รางวัลชนะเลิศ คณะ บ้านแจ้งเสียงเสน่ห์ โดยมี คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคูณวุฒิ ได้แก่ ดร.ปิยะสุดา เพชราเวช จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด อาจารย์ เอกลักษณ์ พุธไทสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม จากอำเภอเสลภูมิ และนายประยูร จรเจริญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตัดสินการประกวดการแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ ในครั้งนี้

////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด