Uncategorized

ตราด / อําเภอคลองใหญ่ เปิดศูนย์อํานวยการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ชาวบ้านกันอย่างต่อเนื่อง

ตราด / อําเภอคลองใหญ่ เปิดศูนย์อํานวยการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ชาวบ้านกันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 7 ตุลาคม 62
ตราด ที่ห้องทะเบียนอําเภอคลองใหญ่ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อำเภอคลองใหญ่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชน เยาวชน ต่างพากันมาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เป็นจํานวนมาก
ทั้งนี้ ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่ 904 วปร.ได้มอบหมายให้อําเภอทุกแห่งของจังหวัดต่างๆเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.รายใหม่ ระหว่างวันที่ 1-10 ของเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการประสานการทํางานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ โดยอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ยังเปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ทุกต้นเดือนวันที่ 1-10 ของเดือนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

/ภาพ/ ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด