Uncategorized

ร้อยเอ็ด”เปิด”ห้องเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด๚!!

ร้อยเอ็ด”เปิด”ห้องเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด๚!!

 

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.นางจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าวเปิดงาน,นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรัง,นางเบญจวรรณ ผลินยศ ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชม.,นางสาวพนิตธา บุญอรัญ ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายวิรัตน์ เป้าช้างเผือก ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายทองศูนย์ นนท์อ่อน,นางกาญจนธัฐ์ ชมภูบุตร ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,พร้อมๆกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พัฒนาชุมชนตำบลโนนรัง ร่วมรับฟังการเปิดการอบรมนวดแผนไทย 100 ชม.มีผู้เข้าเรียนอบรมร่วม 29 คน ในครั้งนี้เป็นการสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตฯอสม.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้สมัครใจเข้าเรียนกันตามหลักสูตรนวด 100 ชม.และตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตามนโยบายของการพัฺฒนาของอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

//////
ศรีไพร ทูลธรรมภาพ/ข่าว
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด