ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มี


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นการลงนามระหว่างศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภาเมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน