ข่าวรัฐสภา

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ การเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สำหรับประเด็นการหารือและการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่
1.ต้องการให้พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร ที่ไม่สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่น
2.ต้องการให้พัฒนาการคมนาคมของจังหวัดมุกดาหาร เช่น รถไฟทางคู่ และสนามบินมุกดาหาร
3.ต้องการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดมุกดาหาร
4.ข้อกฎหมายที่มีขั้นตอนซับซ้อน และไม่มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย อาทิ การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจัดทำสาธารณะประโยชน์
5.ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน