” น้ำพระทัยเพื่อปวงชน ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาให้ประชาชน ขยายสู่ครัวเรือน…ชุมชน


” น้ำพระทัยเพื่อปวงชน ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาให้ประชาชน ขยายสู่ครัวเรือน…ชุมชน

 

 

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

กองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 พร้อมจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนั้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขอพระราชทานพันธุ์ปลา กองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาหมอชุมพร ปลาสลิด และปลาช่อน ปัจจุบันดำเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ได้ลูกปลานิลจิตรลดาที่มีขนาดเหมาะสม จำนวน 130,000 ตัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 70 ราย

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ปลา และขอให้ประชาชนที่รับพระราชทานพันธุ์ปลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำไปเลี้ยงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน
ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป