พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า


เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการ จว.ช.ม. โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.ช.ม. เป็นประธานการประชุม และมี หน.ส่วนราชการในพื้นที่ จว.ช.ม.เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน มีการชี้แจง/หารือ ดังนี้
๑.การปรับปรุงสะพานข้ามคลองแม่ข่า จำนวน ๙ แห่ง เพื่อรองรับการล่องเรือและให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
๒.การขุดลอกคลองแม่ข่าช่วงปลายน้ำ
๓.การดำเนินการต่อการแก้ปัญหาการบุกรุกลำคลองร่องกระแจะ
๔.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า (ห้วง ๑-๑๕ ธ.ค.๖๐)
จากการประชุมได้กำหนดห้วงระยะเวลาการปฏิบัติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งทางด้านงบประมาณ และด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ อย่างชัดเจน
ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย