ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี – โท – เอก ณ สนามสอบโรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่

เปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี – โท – เอก ณ สนามสอบโรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 โรงเรียนพุทธิโศภนร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของ คณะสงฆ์ ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร และโรงเรียนได้รับเกียรติจากพระครูบุณยากรวิโรจน์ เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ 2 มาเป็นประธานสนามสอบ โดยมีนายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสอบในครั้งนี้ เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนากับสถาบันการศึกษาในการปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำมาใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา