Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ปั่นและวิ่งเพื่อสมทบเงินช่วยโครงการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ปั่นและวิ่งเพื่อสมทบเงินช่วยโครงการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานเอกชน –ภาครัฐ พ่อค้า ประชาชน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กลุ่มมวลชน ทุกภาคส่วน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่อาย ได้จัดกิจกรรม ปั่นและวิ่ง”ปั่น-วิ่ง ปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้อำเภอแม่อาย ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามดอยสูงธรรมชาติงดงามน่าท่องเที่ยวพักผ่อน แล้วยังเป็นการหารายได้สมทบโครงการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือ ประชาชน สังคม เช่นประสบภัยน้ำท่วม ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ประสบภัยหนาวในครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วยที่ยากจนไร้ญาติ และสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ไร้บ้านอยู่อาศัย ฯ

ซึ่งทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การช่วยเหลือในการที่ประชาชนได้รับและประสบกับภัยทางธรรมชาติและภัยในครอบครัวต่างๆ ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือ ซึ่งในปีนี้จะจัดกิจกรรมปั่นรถจักรยานเสือภูเขาขึ้นดอยลางในเทือกเขาผ้าห่มปก จากที่ว่าการอำเภอแม่อาย-ดอยลาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร และเดินวิ่งจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย –สะพานบ้านท่าตอน จากจึงขอเรียนเชิญชวน นักปั่นและนักวิ่ง ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมทบเงินให้กับกิ่งกาชาดที่จะนำรายได้ทั้งหมดใช้ประโยชน์กับโครงการประชาชนและสังคมที่ประสบภัยต่างๆต่อไป สามารถที่จะสมัครและลงทะเบียนได้ที่หน้างานที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดวิ่งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 0800 น มีรางวัลทุก เหรียญที่ระลึกทุกประเภท