Reporter&Thai Army

นายกิตติพงษ์ สาหร่าย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหลักสูตร “การปักผ้าด้นมือ”

นายกิตติพงษ์ สาหร่าย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหลักสูตร “การปักผ้าด้นมือ” จัดเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 มี.ค.62 ที่เรือนจำอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของนายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายแนะแนว กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย และวิทยากร ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

 

โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังของจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรการปักผ้าด้นมือนี้ มีผู้ต้องขังชายในเรือนจำอำเภอเทิง ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 200 คน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดทั้งการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุข จึงร่วมกับเรือนจำอำเภอเทิงจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาสในการมีงานทำ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังจากพ้นโทษ และให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตนเอง เพื่อเป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคม ซึ่งเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงาน ทั้งในการพัฒนาฝีมือและการประกอบอาชีพด้วยศิลปะไปพร้อมกันด้วย