ข่าว สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น
วันนี้ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์” โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการบริการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม 

การสัมมนาครั้งนี้ มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่เป็นสื่อหลัก และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วม จำนวน 20 คน โดยภาคเช้าเป็นการ บรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์กรท้องถิ่นกับวิถีประชาธิปไตย โดย นายบรรจง ปานเขียว หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การกระทำผิดในลักษณะต้องห้ามของการเลือกตั้งท้องถิ่นโดย นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศิริไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ การประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย ผู้แทนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปิดการสัมมนาด้วย บรรยายพิเศษ หัวข้อ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย