ข่าว ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ได้พัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกสถานศึกษา ด้านทักษะฝีมือสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประสบการณ์ทางสังคม พร้อมทั้งความเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา เสียสละ และให้บริการต่อชุมชนสังคม โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ได้นำความรู้ในวิชาชีพ ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศชาติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ เป็นการแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจ ที่นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 681 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 857 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,538 คน

///////////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด