ข่าวเชียงใหม่

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผู้บริหาร
วันที่ 7 – 8 เมษายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยการตรวจความพร้อมของรถและตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (Checklist)ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1, 2 และ 3 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ตรวจความพร้อมของรถโดยสารฯจำนวน 4 คัน
– รถหมวด 2 จำนวน – คัน (รถบัส)
– รถหมวด 3 จำนวน 4 คัน (รถบัส 3 คัน รถตู้ 1 คัน รถสองแถว – คัน)
– รถหมวด 4 จำนวน – คัน (รถสองแถว)
*** ไม่พบรถที่ไม่มีความพร้อม
2.ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถฯจำนวน 4 คน
-พนักงานขับรถฯหมวด 2 จำนวน – คน(รถบัส)
-พนักงานขับรถฯหมวด 3 จำนวน 4 คน(รถบัส 3 คน รถตู้ 1 คน รถสองแถว – คน)
-พนักงานขับรถฯหมวด 4 จำนวน – คน(รถสองแถว)
*** ไม่พบพนักงานขับรถฯที่ไม่มีความพร้อม
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยและงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางพรรณี พุ่มพันธ์ิ
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่