ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน”

7 มิถุนายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงาน โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลโพนทราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ฯ

ด้วยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ได้กำหนดดำเนินงาน โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์ พระราชทาน” ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลโพนทราย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการให้บริการ ผ่าตัดต้อกระจกตาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้อันอยู่ถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้ได้รับความสะดวกสบายเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สมนึก บุญศรี  รายงาน