Uncategorized

กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ สงสัยมีเงินสำรวจแร่ โอนเข้า อบต.อาจจะมีลับลมคมใน ร้องศูนย์ดำรงธรรมเร่งตรวจสอบ

กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ สงสัยมีเงินสำรวจแร่ โอนเข้า อบต.อาจจะมีลับลมคมใน ร้องศูนย์ดำรงธรรมเร่งตรวจสอบ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ อบต.ยางงาม และ อบต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ ในนามกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่่่่่่่ จำนวน 6 คนได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพิเชษ บางณรงค์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ตรวจสอบการเข้าสำรวจเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าสงวน ของ บริษัท สยามคอปเปอร์ รีซอร์สเซส จำกัด โดยบริษัท สยามคอปเปอร์ รีซอร์สเซส จำกัด ได้รับอาชญาบัตรสำรวจ แร่เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลายแห่ง ต่อมา ได้มีการคัดค้านและต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าหากมีการทำเหมืองแร่ในพื้นที่จะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และนอกจากนี้ ทางบริษัท สยามคอปเปอร์ รีซอร์สเซส จำกัด ได้ถูกเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้าทำการจับกุมในขณะที่ทำการขุดเจาะสำรวจแร่ ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนป่าสองข้างทางถนนชัยวิบูลย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ทำให้การสำรวจได้ในพื้นที่ดังกล่าวหยุดชะงักไปจนถึงปัจจุบันกระทั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้เข้าทำการศึกษาวิจัยเพื่อการสำรวจแรกของบริษัท สยามคอปเปอร์ รีซอร์สเซส จำกัด ในท้องที่ตำบลหนองไผ่และตำบลยางงามจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวนเงิน 22,195 บาทให้แก่อบต.ยางงามและอบต.หนองไผ่ ดังนั้น กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ จึงได้ยื่นหนังสือ ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการอนุญาตให้บริษัทสยามคอร์ปอเรชั่นเข้าทำการสำรวจแร่ในครั้งนี้
ทั้งนี้โดยในหลักเกณฑ์ การยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ผู้ขอจะต้องมีเอกสารหลักฐานความเห็นชอบขอ งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการยื่นคำขอด้วย ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องได้สอบถามไปยังอบต.หนองไผ่และอบต.ยางงาม ว่าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทดังกล่าวเข้าทำการสำรวจเหมืองแร่หรือไม่ ซึ่งคำตอบที่ได้รับก็คือที่ประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งนั้นไม่เคยมีมติให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สภาองค์กรสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางงามมีมติเป็นเอกฉันท์ 16 ต่อ 0 ไม่เห็นชอบให้ทำการสำรวจแร่ในท้องที่ ต. ตำบลยางงามโดยสิ้นเชิง ด้านนายพิเชษ บางณรงค์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.เพชรบูรณ์ ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความชัดเจนต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์