สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ สืบสานประเพณีวิถีชาวนาไทย


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ สืบสานประเพณีวิถีชาวนาไทย ปลูกฝังความเป็นลูกหลานเกษตรกรให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม ลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา ที่ โรงเรียนบ้านเมืองทองวีระประชานุสรณ์ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวิถีชาวนาของไทยในอดีตเมื่อถึงฤดูการทำนา โดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือจุนเจือกันลงแขกดำนา ตามคำกล่าวที่ว่า ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีวิถีชาวนาไทยแล้ว ยังเป็นการหล่อหลอมและปลูกฝังความเป็นลูกหลานเกษตรกรให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง จึงกำหนดกิจกรรม ลงแขกดำนา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบวัสดุการผลิต การปลูกต้นไม้อัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น คือ ต้นสะเดา ที่ สามารถรับประทานเป็นได้ทั้งใบและดอก และใบสามารถไล่แมลง การลงแขกดำนา นำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ และใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน การเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์อาชีพ จาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองทองวีระประชานุสรณ์ จึงเป็นการสร้างกระบวนการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชน ทั้งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิธีการต่างๆของเกษตรกร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอีกด้วย


/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ