ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสคนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ได้หารือกับ Ms. Marianne Olesen, international consultant และนายสมชัย เย็นสบาย ผู้แทนจาก Un Women ที่ขอเข้าพบ เพื่อหารือในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง เนื่องจาก UN Women มีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิง โดยกำหนดเริ่มในปี 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จึงต้องการทราบข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับใด UN และยังขาดความรู้ หรือเทคโนโลยีในด้านใดบ้าง โดย UN Woman จะมีทีมในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การหาลู่ทางขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศในแถบยุโรป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด จึงได้ให้คำแนะนำว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาคมผู้ประกอบการ SME เป็นต้น คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ยินดีให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการและให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน