ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 1 นายก๊ก ดอนสำราญ ผู้แทนผู้ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.35 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายก๊ก ดอนสำราญ ผู้แทนผู้ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์  และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อยื่นคำร้องขอเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์พร้อมเอกสารการลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 12,459 รายชื่อ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินการส่งมอบเรื่องดังกล่าวให้กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน