Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2455 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเสด็จเป็นประธานเปิดงานด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรม จากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และดำเนินงานในปี 2550 (ครั้งที่ 58) ภายใต้นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ในปีนี้นับเป็น ครั้งที่ 68 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการจัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค และจัดการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม และผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ได้จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการเทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักเรียนและโรงเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์


ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวนกิจกรรมที่จัดแข่งขันทั้งสิ้น 241 รายการ มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4,927 คน จากจำนวน 25 ทีม คือ ตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จำนวน 22 ทีม เครือข่ายโรงเรียนเทศบาล จำนวน 1 ทีม เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จำนวน 1 ทีม และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จำนวน 1 ทีม โดยได้รับความร่วมมือด้านสถานที่แข่งขันจาก 10 โรงเรียน คือโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านโนนรัง โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โรงเรียนเมืองธวัชบุรี โรงเรียนบ้านยางกู่ โรงเรียนบ้านมะอึ โรงเรียนบ้านหมูม้น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย และโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า และยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพศึกษาได้ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ นำเสนอนิทรรศการผลงานเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ จากโรงเรียนบ้านโสกเชือก ด้านวิชาชีพจากโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ด้านวิชาประคองชีพจาก โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จากโรงเรียนบ้านไก่ป่า และการจัดการอาหารกลางวัน จากโรงเรียนบ้านหนองหัวคน

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด